ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης του http://beewire.gr/.

Η χρήση του http://beewire.gr/ τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των περιγραφόμενων όρων χρήσης των υπηρεσιών.

Η Δικαιούχος δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους κάτωθι όρους χρήσης υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση μη αποδοχής τμήματος ή συνόλου του παρόντος, ρητώς αναφέρεται ότι απαγορεύεται η χρήση του http://beewire.gr/.

Για οιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση παρακαλούμε όπως στείλετε e-mail στο info@beewire.gr

 

 

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Site: Ο διαδικτυακός τόπος υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση «http://beewire.gr/».

Δικαιούχος: Η ιδιοκτήτρια εταιρία του διαδικτυακού τόπου Iδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία υπό την επωνυμία «ΕΞΕΛΑΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Υπηρεσία/ες: Το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Site της Δικαιούχου, ρητώς συμπεριλαμβανομένων τόσο των ήδη υφισταμένων όσο και των μελλοντικών.

Περιεχόμενο: Δεδομένα, κείμενα,  φωτό, video, multimedia, γραφικά, εικόνες και άλλες τεχνολογικές εφαρμογές που έχει στην κατοχή της  η Δικαιούχος  και παρέχονται μέσω του Site.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του  http://beewire.gr/ παρέχεται στη διαμορφωθείσα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος μορφή και ρητώς απαγορεύεται οιαδήποτε παρέμβαση, τροποποίηση ή αλλοίωση του Διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες αυτού.

Η πρόσβαση στην http://beewire.gr/ επιτρέπεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής με δικαιοπρακτική ικανότητα.

Η Δικαιούχος μπορεί να αρνηθεί τις υπηρεσίες της σε οιονδήποτε και σε οιαδήποτε στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των όρων του παρόντος.

 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι χρήστες του http://beewire.gr/, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2472/1999 «Περί προστασίας προσωπικών δεδομένων» ως ισχύει και του Ν. 2774/1999 «Περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα», συμφωνούν, αποδέχονται και συναινούν ήδη δια του παρόντος με τα ακόλουθα: Η Δικαιούχος θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα τους που θα έρθουν σε γνώση της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των εργασιών της.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων αυτών, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97.

Υπεύθυνο τμήμα για την προστασία πληροφοριών και δεδομένων του Site κατά το Ν. 2472/97: info@beewire.gr «ΕΞΕΛΑΣΙΣ ΙΚΕ», Θέση Μεγάλη Αυλή, Κερατέα
Αττική, Ελλάδα

 

 

 1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Κατά την πρόσβαση και χρήση του http://beewire.gr/ από τους χρήστες του:

-Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε αυτόματης ή χειροκίνητης παρακολούθησης του συστήματος ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας του.

-Απαγορεύεται η χρήση οιουδήποτε προγράμματος ή τεχνικού μέσου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας του Site.

-Aπαγορεύεται η χρήση πληροφοριών του http://beewire.gr/ για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Επιπλέον των ανωτέρω απαγορεύεται η χρήση του http://beewire.gr/ για την άσκηση αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στην κοινωνία του INTERNET, όπως ενδεικτικά:

– Απόπειρα καταστροφής ή/και εκμετάλλευσης ή καταστροφή ή/και εκμετάλλευση αρχείων του Site και των Μελών αυτού (hacking).

– Απόπειρα διασποράς ή διασπορά μεγάλου όγκου ηλεκτρονικών μηνυμάτων, προκειμένου να προκληθεί υπερφόρτωση και αδυναμία εξυπηρέτησης των Μελών του http://beewire.gr/.

-Ενέργειες οι οποίες εν γένει αντίκεινται στη NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ).

 

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

H χρήση του http://beewire.gr/, δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/και υπηρεσιών, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης της υπηρεσιών, κατ’ εφαρμογή των όρων της παρούσας. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου των υπηρεσιών του http://beewire.gr/, η Δικαιούχος παραχωρεί παρόμοιο δικαίωμα μόνο για ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος.

 

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

To περιεχόμενο του http://beewire.gr/, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά, προστατεύεται από τις εθνικές (Ν. 2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του http://beewire.gr/ ή των σελίδων αποτελεσμάτων αυτού ή εκπομπή του http://beewire.gr/, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Δικαιούχου.

 

 1. LINKS

Το http://beewire.gr/, περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του http://beewire.gr/ και συνεπώς το http://beewire.gr/, δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Το http://beewire.gr/, παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση και η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση για το δικτυακό αυτό τόπο από τo http://beewire.gr/.

 

 1. COOKIES

Η Δικαιούχος εταιρία επιφυλάσσεται δια του παρόντος του δικαιώματός της να χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών της.

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών των χρηστών του http://beewire.gr/.

Καθίσταται σαφές ότι στις ρυθμίσεις του browser οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εμποδίσουν την εισδοχή των cookies, τοιουτοτρόπως όμως ενδέχεται να παρεμποδίζονται στη χρήση ορισμένων υπηρεσιών του http://beewire.gr/.

 

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Δικαιούχος καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε το http://beewire.gr/ να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη.

Η χρήση του http://beewire.gr/ γίνεται με ευθύνη των χρηστών του, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη.
Η Δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες οι χρήστες απέκτησαν πρόσβαση μέσω του http://beewire.gr/ και αφορούν άλλες εταιρίες.

Επιπλέον συμφωνείτε ότι η Δικαιούχος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο http://beewire.gr/.  ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού.

 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω Όρων ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των παρόντων Όρων ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια Αθηνών.

Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω όρους & προυποθέσεις σας παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας άμεσα.